ข้อมูลแผนกสามัญ สัมพันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision) 

       มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน รักการอ่าน เขียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี รักธรรมชาติ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดลอม มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ ปลูกฝังค่านิยมด้วยคุณธรรมเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ (Mission)
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ        กระทรวงศึกษาธิการ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จัดทำสื่อการเรียนการสอนประยุกต์ใช้                 เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
4. ใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อม
^