ข้อมูลแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

วิสัยทัศน์  ( Vision )

        ภายในปีการศึกษา  2551  แผนกจัดการศึกษาให้เกิดการปฏิรูปการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐานให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน  โดยจัดกระบวนการเรียนอย่างมีระบบระเบียบตามขั้นตอนคือ วางแผน ( Plan ) การปฏิบัติตามแผน
( Do ) การตรวจสอบติดตามผล ( Check) การพัฒนา ( Act )โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอน

พันธกิจ  ( Mission )

  1. จัดทำโครงการสอนและแผนการสอนที่ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรที่สอน
  2. จัดทำแผนการสอนที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
  3. ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
  4. ผลิตสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเรียน
  5. ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงในรายวิชาที่สอน
  6. บันทึกการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

ประวัติการจัดตั้งแผนก
            ที่ตั้งปัจจุบันของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  ตั้งอยู่อาคาร   7   ชั้นที่   2   วิทยาลัยเทคนิคเลย  โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด  2,000  ตร.ม.
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
           1. ห้องเขียนแบบ        1   ห้อง
           2. ห้องเรียนทฤษฏี     1   ห้อง
           3. ห้องพักครู              1   ห้อง
           4. ห้องวัสดุ                1   ห้อง
           5. ห้องเครื่องมือ        1   ห้อง
           6.  พื้นที่ปฏิบัติ          2   ส่วน

ระบบโครงสร้างการบริหารแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่ประจำแผนก

1

นายเกียรติศักดิ์   สุขทองสา

ครู คศ.  2

หัวหน้าแผนก

2

นายวีรพันธ์        สอนเพ็ง

ครู คศ.  2

3

นายสุพล            บุตรปาน

ครู คศ.  2

4

นางปรารถนา        สุขทองสา

ครู คศ.  2

5

นางกรรณิการ์    จันทะฟอง

ครูจ้างสอน

6 นางเพชรรัตน์    วงษ์มีมา
ครูจ้างสอน

7

นายวิชาญ       จรัสศรี

ครูจ้างสอน

8

นางบุศรา         โกมาสถิตย์

ครูจ้างสอน 

^