ข้อมูลแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัญลักษณ์ประจำแผนก

  2554 :   (เดิม)    (ปัจจุบัน)

ปรัชญา/คำขวัญ
         " มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี มีจริยธรรม "

วิสัยทัศน์ 

         พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและประเทศชาติในทุกๆด้าน

พันธกิจ
   
     - จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้รู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม
         - ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ การสร้าง ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อให้ตรงกับปรัชญาแผนกที่ว่า “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี มีจริยธรรม”
         - พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ประวัติความเป็นมาของแผนก

        แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มทำการรับสมัครและเปิดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับจากนักเรียนที่จบจาก มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 20 คน
        ต่อมาได้เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
            2550    ระดับ ปวส.    จำนวน    20     คน (20)     ::    2551    ระดับ ปวส.    จำนวน    20     คน (20)
            2552    ระดับ ปวส.    จำนวน      3     คน (3)       ::    2553    ระดับ ปวส.    จำนวน    17     คน (17)
            2554    ระดับ ปวส.    จำนวน      9     คน (9)       ::    2555    ระดับ ปวส.    จำนวน    15     คน (15)
            2556    ระดับ ปวช.    จำนวน    25     คน (25)     ::    2557    ระดับ ปวช.    จำนวน    13     คน  (13)

            2558    ระดับ ปวช.    จำนวน    22    คน     ระดับ   ::  ปวส.    จำนวน    14   คน (36)
            2559    ระดับ ปวช.    จำนวน    17    คน     ระดับ   ::  ปวส.    จำนวน    27   คน (44)

            2560    ระดับ ปวช.    จำนวน    30    คน     ระดับ   ::  ปวส.    จำนวน    43   คน (73)
               2561    ระดับ ปวช.    จำนวน    ...    คน     ระดับ   ::  ปวส.    จำนวน    ...  คน (...)

วัตถุประสงค์หลักสูตร
        ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้ ความสามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
        1. เพื่อให้มี ความรู้ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นําไปใช้ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
        2. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของช่างเทคนิค ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล            
        3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนําเทคโนโลยี มาใช้ในการพั ฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 
        5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

^