ข้อมูลแผนกวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์

สัญลักษณ์


วิสัยทัศน์ (vision)

        แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้นำด้านการเรียน การสอน บริการวิชาการงาน วิจัยการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ให้ก้าวไกลสู่เทคโนโลยี


พันธกิจ (Mission) 
        - ผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพมีคุณธรรมตามความต้องการของสังคม
        - ให้บริการทางวิชาการ งานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้สู้ชุมชนและสังคม
        - พัฒนาการเรียน โดยเน้นทักษะวิชาชีพ
        - ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
        - ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกงาน
^