ข้อมูลแผนกช่างไฟฟ้า

สัญลักษณ์


ประวัติความเป็นมา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

        แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2521 ในระดับ ปวช. โดยรับนักเรียนที่จบ มศ.3 หรือ เทียบเท่า ในปีแรกรับจำนวน 2 ห้องเรียน และได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา ให้เปิดสอนในระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2529 และดำเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
        1. ผลิตช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
        2. นักเรียนนักศึกษาของแผนกต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม
        3. นักเรียนนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

ปรัชญาแผนก
       ล้ำเลิศวิชา   ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี    รู้รักสามัคคี    ล้วนมีคุณธรรม

ปรัชญาการสอน
       สอนให้มีคุณธรรม   ย้ำให้มีคุณภาพ    เปิดรับเทคโนโลยี    มีประสิทธิผล

^