ข้อมูลแผนกช่างเชื่อมโลหะ

สัญลักษณ์


วิสัยทัศน์ 

         แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะมีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทุกด้านทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมต่างๆบริการชุมชน ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันจัดการศึกษาในสองระดับได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา โลหะการและ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสาขาวิชาช่างเทคนิคการเชื่อม อุตสาหกรรมซึ่งในอนาคตทางแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะจะเปิดทำการสอนถึงระดับปริญญาตรี

พันธกิจ 
         แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะมีภารกิจในการผลิตช่างในระดับฝีมือและช่างเทคนิคให้ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรมจริยธรรมให้กับอุตสาหกรรมและสังคมโดยผลิต 2 ระดับคือ 
            1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโลหะการซึ่งเป็นระดับฝีมือ 
            2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคการเชื่อม อุตสาหกรรมซึ่งเป็นแรงงานระดับช่างเทคนิค 

         นอกจากจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ดังกล่าวแล้ว แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะยังมี พันธกิจในการบริการทางวิชาการการศึกาวิชาชีพให้กับชุมชนลังคมเช่นอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นต่างๆ ตลอดจนโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ความอนุเคราะห์กับหน่วยงานต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาในสาขาช่างเชื่อมโลหะ

^