ข้อมูลแผนกช่างกลโรงงาน

สัญลักษณ์


วิสัยทัศน์
 

        เป็นผู้นำและผลิตนักเรียนนักศึกษา นักเทคโนโลยีทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  พร้อมสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 
        1. ผลิตนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพและมีคุณธรรมตามมาตรฐานความต้องการของตลาดแรงงาน
        2. ผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพและมีคุณธรรมตามมาตรฐานความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมกับมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้
        3. ผลิตงาวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามาตรฐาน
        4. ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ จัดอบรมสัมมนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
        5. จัดการศึกษาในวิชาชีพทุกระดับให้ตรงตามมาตรฐาน
        6. มีโครงการ \ กิจกรรมด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม คุณภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
^