ข้อมูลแผนกช่างยนต์

สัญลักษณ์


ประวัติแผนกวิชาช่างยนต์  

        แผนกวิชาช่างยนต์ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน เมื่อปี พุทธศักราช 2515  โดยได้เปิดสอนหลายระดับ ดังนี้

                พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับ ปวช.
                พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับ ปวส.
                พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับ ปวช.( ระบบทวิภาคี )
                พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ ปวส. ( รับผู้จบ ม.6 )
                พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. (ระบบทวิภาคี )

วัตถุประสงค

 • เพื่อให้มีความรู้ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพช่างยนต์ในระดับช่างฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้งานในการศึกษา ค้นคว้าแก้ไขปัญหาและติดตามการเปลี่ยนแปลง
  เทคโนโลยีในงานอาชีพช่างยนต์
 • เพื่อให้สามารถสร้างงานและดำเนินกิจการในอาชีพช่างยนต์ โดยการจัดการให้เป็นเชิงธุรกิจ
 • เพื่อให้มีเจตคติต่ออาชีพช่างยนต์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ขยันประหยัด ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
  ต่อหน้าที่มีนิสัยในการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชา ประณีตและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามในทางการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน
  ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนัก
  ในปัญหาและความสำคัญสิ่งแวดล้อม
^